Projekt: Nora Torg med omgivningar

Att höra grannar och andra berörda, Boverket

Vid handläggningen av en ansökan om lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. (http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/)

Byggnadsnämnden är i vissa fall skyldig att  informera grannar och andra berörda och ge dem en möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för byggnadsnämndens beslut. Byggnadsnämnden ska nämligen göra en avvägning mellan de olika enskilda intressena. (http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/flyktingsituationen/pbl-och-sekretess/)

Sökord: Byggnadsnämnden, Nora torg, Ansökan om lov och förhandsbesked, Grannar, Överklagan

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2014-09-24 Visas för Alla Skapad: 2016-04-04. Ändrad: 2016-04-14.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.