Projekt: Nora Torg med omgivningar

Plan- och bygglag (2010:900)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900

SFS nr: 2010:900

Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N

Utfärdad: 2010-07-01 

Ändrad: t.o.m. SFS 2015:668

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet 

Innehåll:

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

3 kap. Översiktsplan

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser

5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

6 kap. Genomförandet av detaljplaner

7 kap. Regionplanering

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.

10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

12 kap. Byggnadsnämnden

13 kap. Överklagande

14 kap. Skadeersättning och inlösen

15 kap. Domstolsprövning m.m.

16 kap. Bemyndiganden

Övergångsbestämmelser

Sökord: Lag, Näringsdepartementet

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2010-07-01 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-14.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.