Projekt: Grannsamverkan i Nora

Brottsförebyggande rådet - bostadsinbrott

http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/bostadsinbrott.html

Bostadsinbrott

0,8 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2014. Under 2014 anmäldes omkring 22 400 bostadsinbrott – en ökning med sex procent jämfört med året innan.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Andelen hushåll utsatta för bostadsinbrott år 2006–2014, i procent. Källa: NTU 2015.


I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 0,8 procent av hushållen blivit utsatta för bostadsinbrott, vilket motsvarar cirka 35 000 hushåll i Sverige. Det är en minskning jämfört med 2013, då 1,2 procent av hushållen utsattes. Sedan undersökningen inleddes 2006 har andelen hushåll som blivit utsatta för bostadsinbrott legat relativt stabilt kring 1 procent. Olika gruppers utsatthet för bostadsinbrott Boende i småhus utsätts för bostadsinbrott i marginellt större utsträckning (0,9 %) än boende i flerfamiljshus (0,7 %). Skillnaden är inte särskilt stor, men har varit relativt stabil under hela undersökningsperioden. Det går inte att skönja några tydliga mönster i utsatthet mellan olika sorters familjetyper. När det gäller boendeort är boende i storstadsregioner utsatta i något större utsträckning (1,0 %) än boende i andra större städer (0,8 %) och boende i småstäder och på landsbygd (0,6 %). Omständigheter kring bostadsinbrott Ungefär lika många bostadsinbrott sker på vardagar (53 %) som på veckoslut och på helgdagar (47 %). Det är lika vanligt att inbrotten äger rum dagtid (50 %) som nattetid (50 %). Vid de flesta av de rapporterade bostadsinbrotten (83 %) uppger de svarande att något blivit stulet i samband med inbrottet. I drygt vart fjärde fall (27 %) uppges någon ha varit hemma när inbrottet begåtts. Siffran varierar över åren och ingen tydlig trend kan utläsas.

Anmälda bostadsinbrott Antal anmälda fall av inbrottsstöld i bostad för villa, radhus o.d. samt lägenhet, år 2005–2014. Källa: Anmälda brott

Anmälda brott År 2014 anmäldes 88 600 inbrottsstölder, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2013. Antalet anmälda inbrott i villa och radhus ökade med 7 procent till 14 600 brott. Lägenhetsinbrotten ökade med 5 procent under 2014 till 7 740 inbrott under året. Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda bostadsinbrott varierat, men visat på en uppåtgående trend. Lägenhetsinbrotten ökade kontinuerligt fram till 2011, då denna utveckling bröts. De ligger nu på en nivå som är 19 procent högre än 2005. Utvecklingen för villainbrotten karaktäriseras under samma period av svängningar upp och ner. Nivån på anmälda villainbrott ligger 44 procent högre än för tio år sedan.

Anmälda inbrott i bostad och fritidshus under ett år Antal anmälda inbrottsstölder i bostad för villa, radhus o.d.,lägenhet samt fritidshus, under 2014. Källa: Anmälda brott

Länk

Sökord: Inbrott, BRÅ

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-01-20 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-04.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.