Projekt: Klimatfakta.info

Att skilja mellan antropogen och naturlig variation

http://www.miljostatistik.se/naturlig_antropogen.html

Alla ekosystem påverkas av olika variationskällor. För att kvantifiera eller beskriva den mänskliga påverkan måste man kunna avgöra vilka naturliga fluktuationer som inverkar på ett ekosystem utöver dessa antropogena krafter. Ett ekosystem kan karakteriseras genom enskilda komponenter (tillstånd) eller genom multipla komponenter som hänger ihop (flera tillstånd). Antropogena (t.ex. input av näringsämnen, hydromorfologiska förändringar) och naturliga variationer (t.ex. meteorologiska eller klimatfaktorer) kan ses som exogena input till ett ekosystem. De kan dessutom ofta delas upp i störningar, som antingen kan styras eller inte styras och observationer för dessa inputvariabler är alltid osäkra. Komplexiteten i ekosystem reduceras ofta genom att definiera indikatorer som ska karakterisera de viktigaste egenskaperna och genom att uttrycka dessa med hjälp av observationer som gjorts i ekosystemet. Även dessa observationer och skattningar av indikatorerna är alltid osäkra. 

Både naturlig och antropogen variation har oftast många olika källor. I tabellen nedan finns exempel på variationskällor uppdelade på tidskalor. När man är intresserad av att analysera den antropogena effekten i en serie är det viktigt att välja data med en tidsupplösning som representerar tidsskalan för den förmodade effekten. 

Målet är att kvantifiera eller beskriva effekten av de antropogena störningarna på ekosystemet och att hantera dessa störningar för att kunna uppnå ett förutbestämt mål för relevanta indikatorer. För att kunna göra det måste man först skilja mellan följande två situationer: 1) det finns ett opåverkat referensområde, där den antropogena påverkan inte finns eller är mycket liten, och 2) det finns inget referensområde. Dessa två situationer kräver olika statistiska behandlingar och beskrivs separat:

Att sklija mellan antropogen och naturlig variation kräver ofta modellering av variationer, därför är parametriska statistiska metoder bäst lämpade.

Sökord: Antropogent, Naturligt, Miljöstatistik, Naturvårdsverket

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-23 Visas för Alla Skapad: 2016-04-23. Ändrad: 2016-04-23.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.