Projekt: Grannsamverkan i Nora

Upprop och Enkät till boende vid Nora torg och dess närhet

Ett samrådsunderlag för detaljplan för Nora Torgsområdet beslutades av Byggnadsnämnden den 7 okt 2015. se tidigare utskick! Planområdet omfattar 17000 kvm (20 genomsnittliga villatomter). Utbyggnaden innebär en fördubbling av antalet bostäder i området.

Två byggherrar har lämnat in förslag på hur de vill bygga. Befintliga radhus vid Nora Torg utgör tillsammans med Brf Genvägen och Wåhlin Fastigheter AB en Samfällighet som förvaltar vissa gemensamma ytor och anläggningar i området. Med anledning av att Wåhlin Fastigheter AB är en av byggherrarna så har Samfällighetens styrelse begränsad möjlighet att företräda ägarna till befintliga radhus och medlemmarna i Brf Genvägen i denna process. Det är därför viktigt att vi alla som enskilda fastighetsägare tillsammans med övriga fastighetsägare/boende i området engagerar oss i detta.

Många synpunkter på planerna har kommit från de boende, t ex:

Det åligger Kommunen att presentera sina förslag för de boende i området i ett så kallat Samråd varefter de som berörs har två veckor på sig att lämna in synpunkter. Datum för samrådet är ej bestämt. Även därefter finns flera möjligheter att överklaga, en process som denna brukar ta flera år. Wåhlins har nyligen förlängt avtalen för sina hyresgäster med fyra (!) år. Vi har alltså en ganska lång och slingrig väg framför oss!

Inför Samrådet behöver vi som bor i området och berörs av ”förtätningen” ta fram våra synpunkter och ändringsförslag och helst tillsammans så småningom kunna förbereda ett kommande överklagande av beslutet. På omstående sida finns en enkät som vi därför ber varje hushåll att fylla i, lägg gärna till fler papper om det blir många synpunkter.

Vi ser detta som starten på att bilda en ”Aktionsgrupp Nora Torg” och alla som vill vara med i gruppen är välkomna!


Med förhoppningsfulla hälsningar!

 

                      Paul Fuehrer NT 29            Torgny Svenberg NT 57

Sökord: Byggnadsnämnden, Wåhlin Fastigheter

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-11-21 Visas för Alla Skapad: 2016-04-23. Ändrad: 2016-04-27.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.