Projekt: Nora Torg med omgivningar

Danderydscenterns reservation i Tekniska nämnden

Länk

RESERVATION 

2016-02-17

Reservation avseende ärende 7: Svar på remiss - programsamråd - detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyds kommun 

Jörgen Elfving (C) och Christina Strenger Böös (C) reserverar sig till förmån för Jörgen Elfvings yrkande 

Det tjänsteutlåtande som inför sammanträde 17 februari förlades Tekniska nämnden skiljer sig i stor omfattning från tidigare tjänsteutlåtande, se bilaga, och som behandlades vid nämndens sammanträde 20 januari samt då återremitterades. Det tidigare tjänstutlåtandet belyste också väl den problematik m m som är förknippad med en byggnation vid Nora torg i enlighet med förslaget i remissen. Detta utifrån Tekniska kontorets fackansvar, samlade kunskap och beprövade erfarenhet. Det tjänsteutlåtande som förelades inför sammanträdet 17 februari omfattar tre sidor, i praktiken dock två, vilket skall jämföras med det föregående, sju sidor. Vad som lyfts ut är främst sådana skrivningar där Tekniska kontoret haft synpunkter eller tveksamheter rörande vad som framgår av remissen. I det senaste tjänsteutlåtandet daterat 2016-01-29 är aktuella skrivningar resultat av direktiv från Tekniska nämndens ordförande vilket är både felaktigt och olämpligt samt ett underkännande av kompetensen hos personalen vid Tekniska kontoret. Dessutom har ordförandens agerande också implikationer för framtiden. Uttrycker kommande tjänsteutlåtanden Tekniska kontorets fackmässiga uppfattning eller är de resultat av ordförandens politiska tyckanden?

Sökord: Nora torg, Reservation, Danderydscentern, Tekniska nämnden, Tekniska kontoret

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-17 Visas för Alla Skapad: 2016-05-05. Ändrad: 2016-05-06.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.