Projekt: Nora Torg med omgivningar

Svar på remiss – programsamråd – detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyds kommun

Länk

Tekniska nämndens handlingar och protokoll 2016-01-20

- Dagordning

5. Tjänsteutlåtande - svar på remiss - program - detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyds kommun.pdf

5.1 Bilaga 1 - Programhandling.pdf

5.2 Bilaga 2 - Programskiss.pdf

5.3 Bilaga 3 - Remissbrev.pdf

Ärendet

Ett planarbete har påbörjats för att komplettera bebyggelsen med bostäder runt Nora torg. Planarbetet har utförts i samarbete mellan fastighetsägarna och kommunledningskontoret. Tekniska nämnden har fått programhandlingen på remiss. Programskedet är den process där platsens förutsättningar för markanvändning ska tas fram. Dessa förutsättningar är inte, när det gäller allmän platsmark eller tekniska nämndens verksamheter, framtagna i denna programhandling. Tekniska kontorets utredning skulle kunna vara en bra start för ett sådant arbete.

Just på denna plats är det extra viktigt när det gäller naturvärden, parkstråk och avledning av vatten. Detta då områden som kan bli aktuella för utökad exploatering i samband med t.ex. tunnelförläggning av Norrtäljevägen, utbyggnad av kollektivtrafik eller behov av fler bostäder inom kommunen, ligger i anslutning uppströms planområdet.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Avlopp

För att hämtning ska kunna ske ska vägar och hämtningsplatser uppfylla kraven i Danderyds kommuns föreskrifter om avfall. Vändplaner ska följa föreningen ”Avfall Sveriges” rekommendationer i skriften ”Handbok för avfallsutrymmen”. Om en väg inte anses farbar eller ett hämtställe inte uppfyller kommunens krav kommer hämtning inte att kunna genomföras. Hämtning ska kunna ske med ordinarie avfallsfordon, utan att föraren behöver backa och att hämtningspersonalen inte behöver gå längre än 10 meter. 

Dagvatten

I kommunens styrdokument för dagvattenhantering, antaget 11 juni 2012, är öppen dagvattenavledning en huvudprincip. Skälet till detta redogörs för i dokumentet ”förklaring till styrdokument för dagvattenhantering”. Det är olämpligt att på denna plats inte följa denna huvudprincip.Sökord: Tekniska kontoret, Tekniska nämnden, Tjänsteutlåtande

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-01-07 Visas för Alla Skapad: 2016-06-08. Ändrad: 2016-06-08.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.