Projekt: Nora Torg med omgivningar

Svar på remiss, program, Detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora Torg, Danderyds kommun

Länk sida 9

§ 7 TN 2015/0610

Svar på remiss, program, Detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora Torg, Danderyds kommun

Ärendet

Ett planarbete har påbörjats för att komplettera bebyggelsen med bostäder runt Nora torg. Planarbetet har utförts i samarbete mellan fastighetsägarna och kommunledningskontoret. Tekniska nämnden har fått programhandlingen på remiss. Programskedet är den process där platsens förutsättningar för markanvändning ska tas fram. Dessa förutsättningar är inte, när det gäller allmän platsmark eller tekniska nämndens verksamheter, framtagna i denna programhandling. Tekniska kontorets utredning skulle kunna vara en bra start för ett sådant arbete.

Just på denna plats är det extra viktigt när det gäller naturvärden, parkstråk och avledning av vatten. Detta då områden som kan bli aktuella för utökad exploatering i samband med t.ex. tunnelförläggning av Norrtäljevägen, utbyggnad av kollektivtrafik eller behov av fler bostäder inom kommunen, ligger i anslutning uppströms planområdet.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-07.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets remissvar, enligt tjänsteutlåtande daterat 2016-01-07 med dnr TN 2015/0610, och överlämnar det till byggnadsnämnden som svar på remissen.

Yrkanden

Majoriteten yrkar på återremiss för ytterligare beredning.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras till tekniska kontoret.

Sökord: Tekniska nämnden, Tekniska nämnden

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-01-20 Visas för Alla Skapad: 2016-06-08. Ändrad: 2016-06-08.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.