Projekt: Klimatfakta.info

Klimatfakta: Koldioxid

Länk

Koldioxid1) är en gas, som är lukt- och färglös i normala temperaturer. För närvarande (juli 2013) utgör den omkring 397 ppm2) avatmosfärens volym, en ökning på en ppm sedan juli 2011. Koldioxid har en signifikant biologisk betydelse, spelar en viktig roll för jordens klimat och har många industriella tillämpningar.koldioxid.jpg

Koldioxid är en växthusgas3) och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer, tjärsand, sopor och vid gasfackling4) 5) återförs kol som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären.

Sökord: CO2, Klimatfakta, Kolcykeln

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-06-11 Visas för Alla Skapad: 2016-06-11. Ändrad: 2016-06-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.