Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: Solceller kommer aldrig få någon betydelse

Solceller kommer aldrig få någon betydelse i Sverige. Det visar Ekonomifaktas Elsimulator på ett mycket pedagogiskt sätt.

Eftersom solen inte lyser i Sverige vid de tidpunkter på året då efterfrågan på elektricitet brukar vara som störst bidrar inte solkraftsinstallationer till elnätets effektbalans.

Den totala årliga solinstrålningen i Sverige varierar bara måttligt från år till år. På de soligaste geografiska platserna är det möjligt att utvinna uppemot 1 100 kWh per installerad kW solpanelyta. På sämre geografiska platser handlar det om ca 800 kWh per kW. Energimyndigheten anger 950 kWh per kW som ett generellt riktvärde.

Odling av biobränsle för elproduktion kräver jämfört med solpaneler i så kallade solparker ca 20 gånger så stor landareal per producerad mängd elektricitet, men i gengäld kan biobränslet utnyttjas vid valfri tid på dygnet och året.

Idag genererar solceller i Sverige 43 MW av den totala elförbrukningen på 38.800 MW, dvs 0,1%. Ökad mängd solceller påverkar inte kapaciteten vid toppbelastningen under vintern. Däremot ökar solcellerna energitillgången under hela året.

Solceller kräver markutrymme. Om kapaciteten byggs ut till 4500 MW dvs med 100 ggr så åtgår 36 kvadratkm mark. Det motsvarar hela Stockholms innerstad Kungsholmen, Vasastaden, Östermalm och Södermalm.

Sökord: Solpaneler, Ekonomifakta, Energimyndigheten

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-04 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.