Projekt: Nora Torg med omgivningar

Förslag till översiktsplan 2030

Förslag till översiktsplan 2030

Förslaget till Översiktsplan Danderyd 2030 utgår från samma viljeriktning som tidigare översiktsplaner, men planen har uppdaterats utifrån vad som ha skett i kommunen sedan 2006.

Planen har också kompletterats med Danderyds förhållande till förändringarna i klimatet. Perioden för den föreslagna översiktsplanen sträcker sig till år 2030.

Danderyd ligger centralt i Stockholmsregionen och är med sin gröna karaktär en attraktiv bostadsort. Kommunens läge har skapat förutsättningar för goda kommunikationsmöjligheter till både Stockholm och den nordöstra stockholmsregionen, samtidigt som det inom kommunen finns en bred variation av naturmiljöer som har bidragit till ett rikt växt- och djurliv. Det område som bedöms bäst lämpat för stadsutveckling redovisas i planförslaget som utvecklingsområde i E18-stråket. Här planeras för en tunnelförläggning/överdäckning av E18, vilket skulle bidra till att skapa en mer hälsosam miljö och samtidigt frigöra markytor som möjliggör bebyggelse.

Planförslaget återfinns nedan i digitalt format. Det kan laddas ner i sin helhet som lågupplöst version, eller kapitelvis med bättre upplösning.

---

Förslag till översiktsplan 2030, lågupplöst version

"Utöver nämnda utvecklingsområden finns mindre områden som kan bli aktuella för byggnation. Dessa får prövas från fall till fall, främst genom framtagande av detaljplaner. Exempel på sådana områden är Nora torg i västra Danderyd där det i dagsläget diskuteras om en omvandling/förtätning, och östra Enebytorg, som skulle kunna omvandlas i stil med Eneby torg, på västra sidan om Enebybergsvägen." (sida 56)

Miljökonsekvensbeskrivning

I Danderyds kommun finns sedan 2012 ett styrdokument för dagvatten som fastställer en strategi för att uppnå rent vatten i recipienten, en opåverkad grundvattenbildning, ett förbättrat mikroklimat och en grönare kommun. (117)

Ingen av kommunens vattenförekomster har idag en tillfredställande ekologiskt status enligt gällande miljökvalitetsnormer. (129)

Sökord: Översiktsplan 2030, Nora Torg, Miljö

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-09-08 Visas för Alla Skapad: 2016-01-22. Ändrad: 2016-06-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.