Projekt: Nora Torg med omgivningar

Planuppdrag Nora Torg KS2013-11-18

Länk

"Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar."

"Sammanfattningsvis anser kommunledningskontoret att tillkommande bebyggelse i området vid Nora Torg ska prövas. Det skapar förutsättningar för en utveckling av Nora Torg som lokalt centrum. Det är dock viktigt att tidigt i planprocessen grundligt utreda förutsättningarna för att kunna framtidssäkra kommunens dagvattenanläggning. En sådan utredning och riskanalys bör tas fram gemensamt mellan de berörda förvaltningarna för att belysa alla effekter för kommunen."

"2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i en fördjupad riskanalys utreda nuvarande dagvattenanläggning vid Nora torg samt förslag till alternativa dagvattenlösningar."

"Om en ny detaljplan tas fram där tillkommande bebyggelse tillåts i närheten av den kulverterade dagvattenledningen är det viktigt att ledningen ska kunna repareras eller bytas ut i framtiden. I ett planarbete är det därför nödvändigt att utreda hur stor säkerhetszon som krävs för ett sådant anläggningsarbete."

"Sammanfattningsvis anser kommunledningskontoret att tillkommande bebyggelse i området vid Nora Torg bör prövas. Det skapar förutsättningar för en utveckling av Nora Torg som lokalt centrum. Det är dock viktigt att tidigt i planprocessen grundligt utreda förutsättningarna för att kunna framtidssäkra kommunens dagvattenanläggning. En sådan utredning och riskanalys bör tas fram gemensamt mellan de berörda förvaltningarna för att belysa alla effekter för kommunen. Utredningen samordnas av kommunledningskontoret och finansieras via exploateringsbudgeten. Kommunledningskontoret föreslår att byggnadsnämnden prövar möjligheten att uppföra ny bebyggelse i ett detaljplanearbete som först startar med ett planprogram."

Sökord: Kommunledningskontoret, Tekniska kontoret, Dagvatten, Riskanalys

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2013-11-18 Visas för Alla Skapad: 2016-02-04. Ändrad: 2016-06-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.