Projekt: Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen

http://sverigeforhandlingen.se/

VAD GÖR SVERIGEFÖRHANDLINGEN?

Att Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö börjar bli känt för många. Det är Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling.


FÖRHANDLINGARNA

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman är utsedda av regeringen för att leda arbetet. Fokus ligger på hur det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. Förhandlingsmetoden tydliggör prioritet och nyttoskapande, vilket ska leda till ökad effektivitet och ett snabbare färdigställande av de projekt som ingår i uppdraget.

I arbetet tar förhandlingspersonerna med sig sina erfarenheter från 2013 års Stockholmsförhandling där de enligt samma modell förhandlade fram 4 nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholm. Liksom i Stockholmsförhandlingen är ett tätt samarbete med berörda parter för att ta fram ett gemensamt förhandlingsunderlag samt ett öppet arbetssätt viktiga grundpelare i förhandlingen.


GEMENSAMMA UNDERLAG

Sverigeförhandlingen delas in i olika faser. Just nu är arbetet inne i en faktafas och kontakterna är täta med kommuner och regioner längs banornas möjliga sträckningar och i våra storstadsregioner. Kontakter tas inte bara med offentliga parter utan också med näringsliv och intresseorganisationer. Syftet är att ta fram ett gemensamt underlag som ska ligga till grund för de kommande förhandlingarna. Underlaget ska bland annat innehålla förslag på sträckningar och stationsuppehåll för höghastighetsjärnvägarna samt förslag på infrastrukturprojekt i våra storstäder som kan öka bostadsbyggandet och andra nyttor.

Trafikverket är en viktig medaktör som tar fram mycket av det underlag och de analyser som behövs, bland annat när det gäller olika sträckningar för höghastighetsjärnvägarna. Kommuner och storstadsregioner listar de infrastrukturprojekt som kan generera flest bostäder och mest nyttor och tar bland annat fram planeringsunderlag för infrastrukturprojekt och stadsutveckling samt nytto- och intressentanalyser. Samtidigt tittar Sverigeförhandlingen på olika finansieringsalternativ för såväl höghastighetsjärnvägarna som infrastrukturåtgärder i storstäderna samt tar fram analyser som ska beskriva de kommersiella förutsättningarna för höghastighetsjärnväg. Det är förhandlingens ansvar att kartlägga vilket underlag som finns och beställa det som saknas inför de kommande förhandlingarna.


FASER OCH RAPPORTER

Just nu pågår faktafasen som någon gång under 2016 kommer att övergå i en förhandlingsfas. Förhandlingsfasen beräknas vara klar under hösten 2017.

Under arbetets gång ska Sverigeförhandlingen överlämna tre delrapporter. Den första rapporten överlämnades i juni 2015. Den innehöll ett författningsförslag som tydliggör hur markvärdesökning kan ligga till grund för kostnadsdelning i exploateringsavtal. Den andra delrapporten ska överlämnas vid årsskiftet 2015/2016 och innehålla en analys av kommersiella förutsättningar för nya höghastighetsjärnvägar och möjliga finansieringsprinciper för nya stambanor inklusive legala förutsättningar för differentierade banavgifter. Den sista delrapporten ska vara överlämnad den 1 juni 2016 och innehålla förslag till åtgärder i storstäderna inklusive finansieringsprinciper för dessa. Här ingår också rapportering av uppdraget om järnvägsinfrastruktur i norra Sverige.

Senast den sista december 2017 ska förhandlarna presentera en slutrapport för regeringen. Den ska inkludera dels ett förslag till en strategi för en utbyggnad av de nya höghastighetsjärnvägarna, dels ingångna överenskommelser med berörda kommuner med flera om åtgärder kopplade till nya höghastighetsjärnvägar samt åtgärder för en ökad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna. Överenskommelserna ska ha ingåtts med förbehåll för efterföljande rättsliga prövningar samt regeringens och i förekommande fall riksdagens godkännande.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.