Projekt: Klimatfakta.info

Styr med sikte på miljömålen

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6666-6/
Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 är den fjärde i sitt slag. Den fördjupade utvärderingen är en del i en systematisk och regelbunden uppföljning av miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen. Genom att analysera drivkrafter och syrmedel får vi djupare kunskap om vad som krävs för att nå miljömålen och en ekologiskt hållbar framtid. Utvärderingen ger grunden för ett strategiskt och proaktivt åtgärdsarbete. Den ska fungera som underlag för regeringens politik och prioriteringar. Redovisningen innehåller sammanfattade analyser för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen samt en målövergripande analys. Naturvårdsverket lämnar prioriterade förslag till insatser, i första hand riktade till regeringen. Förslagen riktar sig till många politikområden. Naturvårdsverket drar fyra övergripande slutsatser: * För en sammanhållen politik för hållbar utveckling * Bryt sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan * Styr mot bakomliggande drivkrafter och beteenden * Öka miljöhänsynen i användande av mark, vatten och naturresurser I arbetet inför den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 har många myndigheter och intresseorganisationer bidragit. Den här rapporten, som redovisar regeringsuppdraget, har tagits fram av Naturvårdsverket självständigt och vi står helt och hållet för slutsatser och förslag.

Sökord: Naturvårdsverket, Miljömål

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.