Projekt: Flyktingfakta

Åldrande befolkning och migration

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/12/sou-201595/

Långtidsutredningen 2015 sammanställs vid Finansdepartementets Strukturenhet. En viktig del i arbetet är att ta fram fördjupade studier inom relevanta områden. Dessa publiceras som fristående bilagor till utredningen. 

En central del av långtidsutredningarnas uppgift är att ge en samlad bild av den ekonomiska utvecklingen på lång sikt. I denna utveckling är demografin betydelsefull, inte minst när det gäller den offentliga sektorns finanser. I detta sammanhang är migrationen en viktig faktor. 

I denna bilaga till Långtidsutredningen analyseras de offentligfinansiella effekterna av en åldrande befolkning och migration. 

Arbetet har genomförts av professor Lennart Flood och fil. dr Joakim Ruist, båda verksamma vid Göteborgs universitet. Författarna beräknar effekterna av framtida demografiska förändringar under olika antaganden. Analysens fokus ligger på migrationens betydelse och är avgränsad till att endast behandla de offentliga finanserna. I studien görs bland annat kvantitativa bedömningar av vad en förbättrad integration på arbetsmarknaden och ett förlängt arbetsliv betyder för de offentliga finanserna. 

Arbetet med bilagan har följts av en referensgrupp bestående av personer med mycket god insikt i dessa frågor. Författarna svarar själva för rapportens innehåll, slutsatser och förslag. De resultat som framkommer i Långtidsutredningens bilagor kommer att behandlas i utredningens huvudbetänkande.

Sökord: Långtidsutredningen, Lennart Flood, Joakim Ruist,

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.