Projekt: Nora Torg med omgivningar

Nya bostäder vid Nora Torg

Länk

    Planens syfte och huvuddrag

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Nora Torg. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler bostäder vid Nora Torg och skapa förutsättningar för utveckling av Nora Torg som lokalt centrum.

Fastigheterna som ingår i planområdet är Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1.

I kommunstyrelsens beslut ingick även att en fördjupad riskanalys för att utreda nuvarande dagvattenanläggning vid Nora Torg ska genomföras. Detta för att tidigt i planprocessen utreda förutsättningarna för dagvattenhantering i området.   

Planförfarande

Planen handläggs med normalt förfarande.

Planskede

Ett program, som ligger till grund för en ny detaljplan, är på programsamråd under perioden 16 december 2015 - 8 februari 2016. Ta del av handlingarna nedan. Under programsamrådstiden finns förslaget uppsatt i Information Danderyd, kommunens informationscenter på butiksplanet i Mörby centrum.

Du som är intresserad av att veta mer är välkommen på öppet hus den 13 januari klockan 17.00-19.00, med dragning av planförslaget klockan 18, hos kommunledningskontoret på plan- och exploateringsavdelningen i Mörby centrum. Gå via Information Danderyd på plan 4 (butiksplanet) i Mörby centrum.

Översiktskarta Nora torg

Sökord: *****, Nora torg, Detaljplan, Byggnadsnämnden, Riskanalys, Dagvatten

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-09 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-26.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.