Projekt: Grannsamverkan i Nora

Kommunen: Underlag inför Sverigeförhandlingen

Länk

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av en förbättrad kollektivtrafik, en god infrastruktur i och mellan storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) samt bra förutsättningar för cyklister. Utredningar, förhandling och dialog om framtidens järnvägsnät och andra infrastrukturprojekt förväntas leda till att 100 000 nya bostäder kan byggas i Sverige fram till år 2035.

I Stockholmsområdet är utgångspunkten i utredningsarbetet att studera kollektivtrafikmöjligheter i de områden där nytta kan skapas enligt Sverigeförhandlingens definition på nyttor: bostadsnytta, resenärsnytta, miljönytta, arbetsmarknadsnytta, näringslivsnytta och social nytta. Sverigeförhandlingen ska resultera i en överenskommelse mellan Sverigeförhandlingen (staten), Stockholms läns landsting och respektive kommun.

Olika alternativ till tunnelbanedragningar inom nordost har studerats, bl.a. en förlängning av röda linjen från Mörby centrum alternativt en förlängning av den nya planerade gula linjen från Odenplan till Solna, via Danderyd och norrut. En förlängning av gula linjen har efter studier visat sig ge restidsvinster för stora delar av befolkningen inom nordost, samtidigt som nya resmönster möjliggörs med en västlig förbindelse. En ev. förlängning av gul linje skulle också medföra en sammankoppling av Danderyds sjukhus och Nya Karolinska sjukhuset, vilket innebär stora fördelar för utveckling av arbetspendling etc.

Trafikförvaltningen har framfört att som förutsättning för en förlängning av tunnelbanan till Täby krävs en ytterligare station i Danderyd, någonstans mellan befintlig station Mörby Centrum och Roslags Näsby i Täby. För att en ny station ska kunna möjliggöras inom norra Danderyd krävs ett bostadsbyggande som ger underlag till stationen.

Beroende på exakt läge på den ev. framtida stationen bedömer kommunledningskontoret att det inom ett influensområde om 500 respektive 1000 m kunna uppföras 3 000 – 5 000 bostäder kring en ny tunnelbanestation i Danderyd under perioden fram till år 2035. Kommunledningskontoret föreslår att det intervallet på möjliga bostäder inlämnas till Sverigeförhandlingen som en del av Danderyds kommuns intresseanmälan.

[...]

Sökord: Sverigeförhandlingen, Cykling, Bostäder, T-banan

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-09-09 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-05-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.